English

JSIE Award

The Kojima Kiyoshi Prize

 • 2022 Keiko Ito (Chiba University)
 • 2021 Akihiko Yanase (Nagoya University)
 • 2020 Kozo Kiyota (Keio University)
 • 2019 Naoto Jinji (Kyoto University)
 • 2018 Takumi Naito (Waseda University)
 • 2017 Yasuyuki Todo (Waseda University)
 • 2016 Eiichi Tomiura (Hitotsubashi University)
 • 2015 Fukunari Kimura (Keio University/ERIA)
 • 2014 Noritsugu Nakanishi (Kobe University)
 • 2013 Kenzo ABE (Osaka Universiy), Shigemi YABUUCHI (Aichi University)
 • 2012 Kenji KONDOH (Chukyo University)
 • 2011 Laixun ZHAO (Kobe University)
 • 2010 Shujiro URATA (Waseda University), Masayuki OKAWA (Ritsumeikan University), Yasuyuki SAWADA (University of Tokyo)
 • 2009 (No prize awarded)
 • 2008 Eiji OGAWA (Hitotsubashi University), Masahiko ITAKI (Ritsumeikan University)
 • 2007 Taiji FURUSAWA (Hitotsubashi University), Makoto TAWADA (Nagoya University), Ryuhei WAKASUGI (Keio University)
 • 2006 Jota ISHIKAWA (Hitotsubashi University), Kazuo SHIMOMURA (Kobe University)

The Kojima Kiyoshi Prize for Excellent Papers

 • 2022 Yumiko Taba (Nishogakusha University)
 • 2021 Ayako Obashi (Aoyama Gakuin University) 
 • 2020 Yasukazu Ichino (Ritsumeikan University)
 • 2019 Shoh Nakai (Part-time Lecturer,  Konan University), Hisayuki Okamoto (Sonoda Women’s University), Takanori Shimizu (University of Hyogo)
 • 2018 Yoko Sakamoto (University of Wisconsin-Madison)
 • 2016 Hiroaki Sasaki (Kyoto University)
 • 2015 Hiroyuki Kuwahata (Yokohama National University)
 • 2013 Takeshi MIZUTA (Keio University and Nihon University), Akira SASAHARA (University of California, Davis)
 • 2012 Kojun HAMADA (Niigata University)
 • 2011 (No prize awarded)
 • 2010 Akihiko YANASE (Tohoku University)
 • 2009 Toru KIKUCHI (Kobe University) and Kazumichi IWASA (Kyoto University) (Co-authors of a paper)
 • 2008 Mitsuyo ANDO (Keio University)
 • 2007 Shingo IOKIBE (Doshisha University)
 • 2006 Keisaku HIGASHIDA (Fukushima University)

The Oda Prize

 • 2022 Yoichi Sugita (Hitotsubashi University)
 • 2021 Banri Ito (Aoyama Gaguin University)
 • 2020 Masashige Hamano (Waseda University)
 • 2019 Yuichi Furukawa (Chuo University)
 • 2018 Toshiyuki Matsuura (Keio University) and Yoshinori Kurokawa (Tsukuba University)
 • 2017  Kazutaka Takechi (Hosei University) 
 • 2016 Toshihiro Okubo (Keio University)
 • 2015 Keisaku Higashida (Kwansei Gakuin University)
 • 2014 Akihiko Yanase (Nagoya University)
 • 2013 Kozo KIYOTA (Keio University)
 • 2012 Hiroshi MUKUNOKI (Gakushuin University)
 • 2011 Takumi NAITO (Waseda University)

TOP